پربازدیدترین ها

کد خبر: 222861 ۱۳:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۰

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺼﺮﺷﯿﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮداد:

آﻏﺎز ﺛﺒﺖ ﻧﺎم داوﻃﻠﺒﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ دوره ﻣﺠﻠﺲ در ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﻗﺼﺮﺷﯿﺮﯾﻦ

بازی دراز1404: ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺼﺮﺷﯿﺮﯾﻦ از آﻏﺎز ﺛﺒﺖ ﻧﺎم داوﻃﻠﺒﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ دوره ﻣﺠﻠﺲ در ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﻗﺼﺮﺷﯿﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮداد.

آﻏﺎز ﺛﺒﺖ ﻧﺎم داوﻃﻠﺒﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ دوره ﻣﺠﻠﺲ در ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﻗﺼﺮﺷﯿﺮﯾﻦ

به گزارش بازی دراز، ﻣﺮادﻋﻠﯽ ﺗﺎﺗﺎر در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ: ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺼﺮﺷﯿﺮﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم داوﻃﻠﺒﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ دوره ﻣﺠﻠﺲ را دارد.  ۱۰ وی اﻓﺰود: ﺛﺒﺖ ﻧﺎم داوﻃﻠﺒﺎن ازاﻣﺮوز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻧﺎم ۱۶ آذرﻣﺎه  آﻏﺎز و ﺗﺎ روز ﺷﻨﺒﻪ آذر اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺛﺒﺖ  ۸ ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﻗﺼﺮﺷﯿﺮﯾﻦ ؛ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب و ﮔﯿﻼﻧﻐﺮب  در ﻫﺮ روز از ﺳﺎﻋﺖ ۱۸ ﺻﺒﺢ ﻟﻐﺎﯾﺖ ﻣﺤﻞ ۱۰ ﻋﺼﺮ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﺎﻋﺖ در ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﻗﺼﺮﺷﯿﺮﯾﻦ  اﺳﺖ.