10. آذر 1398 - 13:57   |   کد مطلب: 222861
بازی دراز1404: ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺼﺮﺷﯿﺮﯾﻦ از آﻏﺎز ﺛﺒﺖ ﻧﺎم داوﻃﻠﺒﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ دوره ﻣﺠﻠﺲ در ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﻗﺼﺮﺷﯿﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮداد.

به گزارش بازی دراز، ﻣﺮادﻋﻠﯽ ﺗﺎﺗﺎر در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ: ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺼﺮﺷﯿﺮﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم داوﻃﻠﺒﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ دوره ﻣﺠﻠﺲ را دارد.  ۱۰ وی اﻓﺰود: ﺛﺒﺖ ﻧﺎم داوﻃﻠﺒﺎن ازاﻣﺮوز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻧﺎم ۱۶ آذرﻣﺎه  آﻏﺎز و ﺗﺎ روز ﺷﻨﺒﻪ آذر اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺛﺒﺖ  ۸ ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﻗﺼﺮﺷﯿﺮﯾﻦ ؛ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب و ﮔﯿﻼﻧﻐﺮب  در ﻫﺮ روز از ﺳﺎﻋﺖ ۱۸ ﺻﺒﺢ ﻟﻐﺎﯾﺖ ﻣﺤﻞ ۱۰ ﻋﺼﺮ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﺎﻋﺖ در ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﻗﺼﺮﺷﯿﺮﯾﻦ  اﺳﺖ.

لینک کوتاه:

دیدگاه شما

آخرین اخبار

پربیننده ها