10. آذر 1398 - 13:54   |   کد مطلب: 222860
بازی دراز1404:ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب ﮔﻔﺖ: ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﯾﺎدواره ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﻧﺎﻣﺪاری در ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب ﺷﺪ.

به گزارش بازی دراز، ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮروز اﮐﺒﺮی در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﯾﺎدواره ﮔﻔﺖ:  ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﯾﺎدواره ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﻧﺎﻣﺪاری در ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺴﯿﺞ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه  ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺳﺮﭘﻠﺬﻫﺎب در . ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و اﺳﻼم آﺑﺎد ﻏﺮب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﺷﺪﻧﺪ ، ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﯽ ﺣﺮار ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺳﺮﭘﻠﺬﻫﺎب
و 7 وی ﮔﻔﺖ: در اﯾﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﯿﻢ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﯾﮏ ﺗﯿﻢ از اﺳﺘﺎن اﯾﻼم در دو رده ﺳﻨﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن   33 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ در رده ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن . 37 ﮐﺸﺘﯽ ﮔﯿﺮ و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﮐﺸﺘﯽ ﮔﯿﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
 ﺗﯿﻢ ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب ﻋﻨﻮان ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد و ، وی ﮔﻔﺖ : در اﯾﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﯿﻢ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺘ ﻬﺎ در رده دوم و اﺳﻼم آﺑﺎد ﻏﺮب رده ﺳﻮم ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺣﻀﻮر ٦  در اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ اﯾﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺸﺘﯽ ، ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮاﺳﺖ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﯾﺎدواره ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﻧﺎﻣﺪاری در آﯾﯿﻨﯽ ﺑﺎ . ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن ﻧﻔﺮات و ﺗﯿﻤﻬﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ ، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ، اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ

 

لینک کوتاه:

دیدگاه شما

آخرین اخبار

پربیننده ها