آخرین مطالب

پربازدیدترین ها

کد خبر: 222860 ۱۳:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۰

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب:

ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﯾﺎدواره ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﻧﺎﻣﺪاری در ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب ﺷﺪ

بازی دراز1404:ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب ﮔﻔﺖ: ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﯾﺎدواره ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﻧﺎﻣﺪاری در ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب ﺷﺪ.

ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﯾﺎدواره ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﻧﺎﻣﺪاری در ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب ﺷﺪ

به گزارش بازی دراز، ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮروز اﮐﺒﺮی در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﯾﺎدواره ﮔﻔﺖ:  ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﯾﺎدواره ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﻧﺎﻣﺪاری در ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺴﯿﺞ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه  ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺳﺮﭘﻠﺬﻫﺎب در . ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و اﺳﻼم آﺑﺎد ﻏﺮب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﺷﺪﻧﺪ ، ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﯽ ﺣﺮار ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺳﺮﭘﻠﺬﻫﺎب
و 7 وی ﮔﻔﺖ: در اﯾﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﯿﻢ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﯾﮏ ﺗﯿﻢ از اﺳﺘﺎن اﯾﻼم در دو رده ﺳﻨﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن   33 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ در رده ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن . 37 ﮐﺸﺘﯽ ﮔﯿﺮ و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﮐﺸﺘﯽ ﮔﯿﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
 ﺗﯿﻢ ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب ﻋﻨﻮان ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد و ، وی ﮔﻔﺖ : در اﯾﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﯿﻢ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺘ ﻬﺎ در رده دوم و اﺳﻼم آﺑﺎد ﻏﺮب رده ﺳﻮم ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺣﻀﻮر ٦  در اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ اﯾﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺸﺘﯽ ، ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮاﺳﺖ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﯾﺎدواره ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﻧﺎﻣﺪاری در آﯾﯿﻨﯽ ﺑﺎ . ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن ﻧﻔﺮات و ﺗﯿﻤﻬﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ ، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ، اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ